Bemutatkozás

A stí­lus maga az ember”
Comte de Buffon

A mai gaz­da­sági világ­ban sok tényező befo­lyá­solja a vásár­lót dön­té­sé­ben. Ennek meg­ha­tá­rozó eleme a vál­la­lat meg­je­le­nése, kiala­kí­tása tehát nem elha­nya­gol­ható szem­pont. Egy arcu­lat­nak egye­di­nek, fel­is­mer­hető­nek, letisz­tult­nak és egy­szerű­nek, de mégis esz­té­ti­kus­nak kell len­nie. Követ­ke­ze­te­sen hasz­nálva a vál­la­lat arcu­la­tát, a leg­meg­ha­tá­ro­zóbb pil­la­nat­ban, a poten­ci­á­lis ügy­fe­lek­kel való első — azaz a vizu­á­lis — kap­cso­lat­te­rem­tés során már jelentős benyo­mást kelthetünk.

Szol­gál­ta­tá­sa­ink:

  • Arcu­lat­ter­ve­zés (logo, levél­fej­léc, név­jegy, stb.)
  • Web­lap­ké­szí­tés
  • Nyom­ta­tott pro­mó­ciós anya­gok ter­ve­zése (bros­súra, kár­tya­nap­tár, stb.)
  • Domain regiszt­rá­ció
  • Web tár­hely szol­gál­ta­tás és üzemeltetés
  • Rend­sze­res web­lap üze­mel­te­tés, kar­ban­tar­tás, és adatfelvitel

Bővebb infor­má­ció a Szol­gál­ta­tá­sa­ink oldalon